Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2013

andrewmyles
10:51
W roku 1960 David Latimer założył ogród w butli. W roku 1972 podlał go po raz ostatni i szczelnie zamknął.
Od 40 lat ogród żyje w szczelnie zamkniętym ekosystemie, bez dopływu wody, powietrza ani składników z zewnątrz.
W hermetycznej butli następuje fotosynteza, rotacja składników, owocowanie, rozrost, zamieranie starych i rozkwit nowych roślin.
Nie są wykonywane żadne czynności, a korek nigdy nie jest otwierany.
Reposted fromdranger dranger viakjuik kjuik
andrewmyles
10:44
2736 5095 500
Reposted fromidana idana vianiemcu niemcu
andrewmyles
00:59
andrewmyles
00:09
Reposted fromeskimos eskimos viapannakojot pannakojot

January 29 2013

andrewmyles
21:33
andrewmyles
18:14
2295 1c5a 500
mickey the idiot pushes the button
Tags: DW GIF
Reposted frombacke backe viaidz-pan-w-cholere idz-pan-w-cholere
andrewmyles
18:01
Reposted fromkeke keke viamoppie moppie
andrewmyles
14:33
andrewmyles
14:23
8898 9ba6
Tags: GIF Ghibli
Reposted fromFavCartoons FavCartoons
andrewmyles
14:23
9695 8ce8
Tags: GIF
Reposted fromFavCartoons FavCartoons
andrewmyles
14:21
3300 906d
Reposted frombluemartini bluemartini viaTomred97 Tomred97
andrewmyles
14:19
9311 d3d8 500
Reposted fromkredkowa kredkowa viaTomred97 Tomred97
andrewmyles
14:18
andrewmyles
14:17
9769 8f26 500
Reposted fromkropki kropki viaSpecies5618 Species5618
andrewmyles
14:17
2527 90dd
Tags: Art
Reposted fromhomoludens homoludens viaTomred97 Tomred97
andrewmyles
14:15
andrewmyles
14:14
Tags: NSFW
Reposted fromMaluetar Maluetar viasstefania sstefania
andrewmyles
14:13
0216 ea6c
Tags: GIF
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaTomred97 Tomred97
andrewmyles
14:11
0317 13d9 500
piątek, rynek we Wrocławiu! :)

January 28 2013

andrewmyles
16:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl