Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2018

andrewmyles
21:44
4794 4d1d 500
Kibicuj biało-czerwonym!
Tags: PL
Reposted bypltwiggylawniezwyyklacylonapplepieinmybetterworldpomaranczowyzeszytwithmyheadinspace

June 20 2018

andrewmyles
22:02
2885 2ad9 500
Panie Nawałka, nie czuję się dobrze...
Reposted byplkrolfasolekslovav3bsoAmericanlovernowacziexeffectmentispenetraliaoskiKrzychulechugostiglitzponurykosiarzfancy-clapsmycelineTurekMenistanawakenedhardkorweyshiffffferjanuschytrusNaitliszpfffttytekOhSnapzelbekonmichalkoziolburdeltatalucanusambassadorofdumbLuukkaNayuoutofmyheadbakatsonszczeblooberakuninczinokSaper300ovtzageguckisbackZirconNayuOkruszekripencjobladzikbanshelegilimencjaInfernalServerErrorajema

March 26 2018

andrewmyles
14:34
Miałem zapytać ludzi, czy coś się zmieniło na zupie jak mnie nie było.
I wtedy dostałem error 503.

Wszystko po staremu.
Reposted byfancy-clapsoutofmyhead

September 08 2014

andrewmyles
11:55

September 04 2014

andrewmyles
00:55
8593 cfa6 500
Chata Wuja Freda
Tags: PL
Reposted fromissul issul viawhatelse whatelse

September 03 2014

andrewmyles
14:32
michelreimon: anti-europe, pro-sleep: Polish far-right MEP Korwin-Mikke sleeps while Italian minister Federica Guidi speaks to EP. @pl
Reposted fromjackal jackal

August 26 2014

andrewmyles
01:26
8340 090c 500
WTT: zapytajcie o wszystko Rosjanki
Reposted bysaddamppiotrussecalecornutuumJaanis93soadystaczinokdonQbarslovaviolatorbartekbartekhappymealBlue-singgusta-blugejowygejhiroshima2knurboganataliasklstaruszkaoskiatrantajaerkPaseroVirusjstrblspizowyratlerHogattaatishkaExfeletesDaarox-exMrCoffeininarrandomRockYourMindoutofmyheadalternatywnierzeszowFate46pldzwiedzMlaskAbbaPatercontroversialjalokim0cesarzjeyjeyjeybaydolinasakuraaizuncmsChlebekhornypigeonthemessohsunbeamRat-IncBartolomeolonelygirl15zelbekonmstrzmuladharawybuchmuzgumietapieprzonaantecedentiahalsharseellipcoweczeresniekrybusv3bsorapetrainBBartfancy-clapspochemihoshitomashradziwilgketTomred97michalkoziolmaybeimcrazytonietakhardkorweyantonimbloodrainbowshesarebelkranpingwineqRapPledhellimposterbarricadedianka66angusiastyloozikerfrywolitkaSaper300yuraslefuBananaRamapandoralanemissmadeleinesadpornpankamienkociesercerocknrollqueenzonakmicicapicakuscitiesofnightKudlatyBlueskarrolkababetteathalisDontTouchMyLlamaKremufczakwysypiskosmiecidesinteressementmechtatelmrrruBundzbercikhdididlirnikroksannberabirszaKoreovernowpmgbusinessmannataliamamisery000maybeimcrazywyrazobcychorerapuciatawojtkuthenatusscrazydunkyslovaholamasdoslovaVinroliromantycznoscechoxterazfutureiscomingnevilxbananowokanseijotccebeltanesmoke11staywithmepesymistanightguestSoulPLTehawankatildeglupiasukaevangelyn

August 25 2014

andrewmyles
12:01

August 11 2014

andrewmyles
21:55
1147 b664 500
Napoje chłodzące jaja
Tags: pl
Reposted fromXavax Xavax viatwojatata twojatata

August 10 2014

andrewmyles
15:55

August 07 2014

andrewmyles
18:15
6734 ff83 500
biorę po 200zł od każdej drużyny i słucham państwa
Tags: PL bardzo_PL
Reposted fromdzony dzony viaPaseroVirus PaseroVirus

August 01 2014

andrewmyles
17:55
7528 bee2 500
Tags: PL bardzo_PL
Reposted fromclarice clarice viabudas budas
andrewmyles
17:54

July 08 2014

andrewmyles
18:42


13 Posterunek (x)

a taże Moja Twarz Gdy: próbuję robić gify w Photoshopie i brakuje mi opcji z Gimpa, albo gdy robię gify w Gimpie i brakuje mi opcji z Photoshopa.
Tags: GIF PL
Reposted byaluchandrewmyles-imgreactionKurkaWyluzujpesymistacanibeyourlastgirlfriendelektronowykryczkajaerkmozgmnienieboliLacrimaMikingkongbloodrainbowmegusta-langusta

June 22 2014

andrewmyles
12:24

HUSBAND: Honey, I 'm home!

MĄŻ: Miodzie, jestem domem!

WIFE: Is that you, Matthew? Finally! What took you so long?

ŻONA: Czyż jesteś to ty, Matthew'ie? Finalnie! Co cię wzięło takiego długiego?

HUSBAND: Come, 'come, Jennifer, don't get upset.

MĄŻ: Przybądź, przybądź, Jenniferze, nie uzyskuj przewagi jednego seta w meczu tenisowym.

WIFE: Why, you 've certainly taken your time this time.

ŻONA: Dlaczego, ty z pewnością zabrałeś swój czas tymczasem.

HUSBAND: It's a jungle out there, my dear. Traffic jams every freaking five minutes, pardon my French. How was your day, by the way?

MĄŻ: To jest dżungla tam na zewnątrz, moja zwierzyno płowa. Dżemy sklepików tytoniowych każde pieprzone pięć minut, ułaskaw mojego Francuza. Jak był twój dzień, na poboczu drogi?

WIFE: Nothing out of the ordinary. Your mother called to complain that you don't call her often enough. Your son broke another two front teeth playing ice hockey. The garbage people are on strike. I washed the kitchen floor, and now my back is killing me. My allergies are a pain-in-the-neck as well. And this foul weather gives me a hell of a pleasant feeling to boot. Other than that, my life as a typical suburban housewife ran its everyday course smoothly today. In any case, dinner is served.

ŻONA: Nic poza obrębem czegoś ordynarnego. Twoja matka wołała narzekać, że ty wołasz ją nie często dosyć. Twój syn złamał jeszcze jedne dwa zęby frontowe grając na hokeju z lodu. Śmieciarze są na uderzeniu. Wyprałam kuchenne piętro i teraz mój tył zabija mnie. Moja alergia jest bólem-w-szyi jako studnia. I ta niesportowa pogoda daje mi piekło proszącego czucia do buta. Inne niż to, moje życie jako typowej podurbanistycznej domowej żony biegło swój każdodzienny kurs gładko dziś. W dowolnym futerale, obiad jest obsłużony.

HUSBAND: Can you fix me a stiff drink first?

MĄŻ: Możesz ty zreperować mi jakiś sztywny napój, po pierwsze?

WIFE: Out of the question. The food is getting cold. Besides, why don't you fix one for yourself? I have my hands full, tossing the salad.

ŻONA: Na zewnątrz pytania. Żywność jest dostająca chłodu. Obok, dlaczego ty nie zreperujesz jednego dla siebie sam? Ja mam moje ręce pełne, podrzucając sałatę.

HUSBAND: All right, then. I'll get myself a can of Bud from the icebox. What are we having tonight?

MĄŻ: Wszystko na prawo, tedy. Dostanę sobie puszkę Pąku z lodopudła. Co jesteśmy mający tej nocy?

WIFE: You didn 't expect anything fancy, did you? What we have tonight is ever-so-popular hamburgers and fries from Burger King. There's nothing like the regular meat-and-potato kind of stuff. (Aside:) I think I'm gonna throw up.

ŻONA: Ty nie oczekiwałeś żadnej wymyślnej rzeczy, oczekiwałeś ty? Co my mamy dziś, to są zawsze-tak-popularni szynkowi mieszczanie i smażonki z "Mieszczanina-Króla". Tam jest nicość przypominająca regularny mięsno-kartoflany rodzaj substancji. (Leżąc na boku:) Myślę, jestem gonną w trakcie rzutu wzwyż.

HUSBAND: Just what the doctor ordered. You know I'm basically your meat-and-potato kind of guy.

MĄŻ: Sprawiedliwe jest to, za co doktor dostanie order. Ty wiesz, podstawowo ja jestem twój mięsno-kartoflany rodzaj faceta.

WIFE: Let's change the subject. Speaking of beer, don't you think you drink too much?

ŻONA: Pozwólmy nam zmienić poddanego. Mówiąc o piwie, ty nie myślisz ty pijesz za dużo?

HUSBAND: Me? Are you kidding me, baby? Look, I never get drunk. I drink nothing but beer, and more often than not, light beer, like Bud Lite.

MĄŻ: Mnie? Jesteś robiąca mnie w dziecko, niemowlaku? Patrz, ja nigdy nie dostaję pijaka. Ja nie piję nic, ale piwo, i - bardziej często niż nie - świecące piwo, jak "Światło Pąkowia".

WIFE: Well, I don't know.

ŻONA: Studnia, ja nie wiem.

HUSBAND: O.K., a Martini or two now and then, but that's social drinking. That doesn't count. I wouldn't touch hard liquor with a ten-foot pole, except on the rocks or with lots of soda.

MĄŻ: O.K., jakiś Martini albo dwóch Martinich każde teraz i potem, ale to jest picie socjalne. Tego nie robi hrabia. Ja twardego likieru nie dotknąłbym Polakiem o dziesięciu stopach, z wyjątkiem na skałach albo z parcelami sody.

WIFE: See? I rest my case.

ŻONA: Biskupstwo? Wypoczywam mój przypadek gramatyczny.

HUSBAND: Now what are you trying to tell me? That I'm a basket case? That I don't have the guts to kick a habit?

MĄŻ: W chwili obecnej, co jesteś próbująca mi powiedzieć? Że jestem wiklinową gablotką? Że nie mam jelit, aby dać kopa komuś w habicie?

WIFE: Calm down. Don't raise your voice. Let's not let your drinking problem bother us now; instead, let's sit down and have our dinner.

ŻONA: Uspokój się na dole. Nie hoduj swojego głosu. Pozwólmy nam nie pozwolić twojemu problemowi napojowemu denerwować nas teraz; zamiast, pozwólmy nam siąść w dół i mieć nasz obiad.

HUSBAND: Fine with me. So, the French fries! Boy, am I starved.

MĄŻ: Wyrafinowani ze mną. Toteż, Francuz smaży! Jako chłopak, jestem ja wygłodzony.

WIFE: Help yourself.

ŻONA: Pomagaj swojej jaźni.

HUSBAND: Pass the salt, will you?

MĄŻ: Przeminie sól; ty też?

WIFE: Here we go.

ŻONA: W tym kierunku idziemy.

HUSBAND: And ketchup. These two burgers look real great.

MĄŻ: I doganiamy. Ci dwaj mieszczanie spoglądają prawdziwi, wielcy.

WIFE: You may have mine. (Another aside:) For some reason, I'm not particularly hungry at this point.

ŻONA: Możesz mieć kopalnię. (Przewraca się na drugi bok). Dla jakiegoś rozumu, nie jestem ani cząsteczkowo głodna przy tym czubku.

HUSBAND: You don't know what you 're missing.

MĄŻ: Nie wiesz, do czego chybiasz.

WIFE: I'm missing the boat, that's what I'm missing.

ŻONA: Chybiam do łódki, to jest to, do czego chybiam.

HUSBAND: What are you talking about?

MĄŻ: Czym jesteś ty mówiąca o?

WIFE: Years go by, and I move in a rut. This may be my last chance. There are still those things I've always dreamed of doing. Like, for instance, being a Florence Nightingale. A black singer. A Hillary Clinton, even. Enough is enough. Our relationship has never really worked, anyway. Another day like this, and I'm going to pieces. I'm nobody's slave. I need more space.

ŻONA: Lata jeżdżą obok, a ja wzruszam w bruździe. Tegoroczny maju, bądź moim ostatnim przypadkiem! Tam są nieruchome te rzeczy, ja zawsze marzyłam o robieniu których. Jak, dla instancji, bycie Florenckim Słowikiem. Czarną maszyną do szycia. Hilarym Clintonem, parzystym. Dosyć jest dosyć. Nasz statek do przewozu krewnych nigdy naprawdę nie pracował, dowolną drogą. Jeden inny dzień jak ten, i ja jestem idąca w kierunku kawałków. Ja jestem bezcielesną Słowianką. Ja potrzebuję więcej przestrzeni kosmicznej.

HUSBAND: So, what are you going to do now?

MĄŻ: Toteż, co ty jesteś idąca robić teraz?

WIFE: Move back in with my Mom.

ŻONA: Poruszać tylną częścią ciała we wspólnych występach z moją Mamą.

— Stanisław Barańczak, Sztuka tłumaczenia na wesoło
Reposted fromidzsobie idzsobie viainzynier inzynier

June 19 2014

andrewmyles
17:19
5494 37e7 500
Tags: PL bardzo_PL

June 17 2014

andrewmyles
14:35
Tags: PL
Reposted fromncms ncms viavogel vogel
andrewmyles
11:18
- (...) Jak Niemcowi powiesz "zakazane", to znaczy "zakazane". Jak Ruskiemu to powiesz - to samo. Spróbuj powiedzieć to Polakowi. "Zakazane" to są dla niego od razu trzy możliwości: częściowo zakazane i trzeba ściemniać, zakazane, ale nie do końca, tak jakby zakazane i niezakazane jednocześnie. I najprostsza możliwość. Zakazane? Aha, to znaczy nikt nic nie wie i rób, co chcesz.
- Jezu Chryste, nigdy nie zrozumiem tego narodu. Jak wyście przetrwali tyle wieków?
- Właśnie dzięki temu.
— Andrzej Ziemiański- "Ucieczka z Festung Breslau"
Tags: PL bardzo_PL
Reposted fromLuukka Luukka viaWascon Wascon

June 13 2014

andrewmyles
07:41
7803 de41 500
Tags: PL
Reposted fromkjuik kjuik

June 11 2014

andrewmyles
23:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl