Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2014

andrewmyles
01:43

April 27 2014

andrewmyles
19:28

August 22 2012

andrewmyles
21:05

Benders unitedBenders united series by ~lilacinusplus on deviantart.
Reposted byAirbenderdoktoragonSarielmazokkumikomonimichlinandrillaCat-99fancy-clapsArsenRShingomurcojapaczelunahappykokeshineonlilithnatexreloveutionneuroshimiTomred97linandrillaShingomurhappykokeshimonimichune-raconteuse

July 28 2012

andrewmyles
11:33
  1410, Grunwald - pradziadkowie przyszłych dziennikarzy GW i TVN-u w antypolskiej prowokacji dziennikarskiej udawali poselstwo Krzyżackie próbując sprzedać polskim wojskom podróbki mieczy.

Otwórzcie oczy! Powiedz stop medialnej manipulacji! Właśnie dlatego publikujemy ten łatwy do przesyłania obrazek, aby można go było bezkrytycznie przekazywać w mediach, gdzie nikt nie sprawdza źródeł (co nie jest istotne, bo i tak ich nie podajemy)!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl