Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

andrewmyles
14:34
Miałem zapytać ludzi, czy coś się zmieniło na zupie jak mnie nie było.
I wtedy dostałem error 503.

Wszystko po staremu.
Reposted byfancy-clapsoutofmyhead

July 11 2013

andrewmyles
18:21

June 10 2012

andrewmyles
20:30
No.... i jaki to jest argument?
Równie (o ile nie bardziej) prawdopodobna sytuacja mogłoby mieć miejsce na odwrót, ale tego już nie napiszesz, bo nie.

Używajcie logiki, ludzie, bo w internecie pełno jest dziadostwa.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl